DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » THỜI KHOÁ BIỂU

Chúc mừng 8-3

thời khóa biểu số 02

Thứ hai - 12/09/2016 09:51 | Số lượt xem: 454
PHÒNG GD&ĐT TP HÀ TĨNH     THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 NĂM HỌC 2016- 2017(Áp dụng từ 12/9/2016)             PHÒNG GD&ĐT TP HÀ TĨNH     THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 NĂM HỌC 2016- 2017(Áp dụng từ 12/9/2016)            
TRƯỜNG THCS ĐẠI NÀI                                       TRƯỜNG THCS ĐẠI NÀI                                    
                                                                                       
THỨ TIẾT 6A   6B   6C   6D   6E   7A   7B   7C   7D   7E   THỨ TIẾT 8A   8B   8C   8D   8E   8G   9A   9B   9C   9D  
  1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ   1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 2 TD Toán Tâm Anh Thủy CD Dung Toán Thơm Tin  Xoan CN Lâm Văn          X Thúy MT Thảo Văn             Duyên Duyên 2 2 Văn              Tâm Giang Sử          X Hằng Hóa Văn             Duyến Liên Văn          X Tâm Sinh Hòa Toán            Lê T.Lê Văn              Tâm Oanh Đ. Lê Văn Duyến
  3 Toán Tâm Sinh              Lâm Toán  Vinh Toán Thơm Anh Thủy TD Bảo Văn          X Thúy MT Thảo Văn             Duyên Tin            Lê T.Lê   3 Sử          X Hằng Văn              Tâm Giang Cường Sử Dung Anh Nhung Văn          X Tâm Văn Duyến Hóa Mận Văn              Tâm Oanh Đ. Lê
  4 Văn          X Hằng TD CD Thương Sinh             Hà Lâm Địa             Duyên Duyên Anh Trang TD Bảo Anh Hoa Toán Xoan MT Thảo   4 Sinh Hòa Toán  Vinh Văn             Duyến Liên CD Vinh Địa Thúy Anh Nhung Hóa Mận Điạ          Toán Cường Sinh           Hạnh Hạnh
  5 Tin Văn          X Hằng Sinh             Hà Lâm Anh        Hoa CD Dung Văn             Duyên Duyên MT Thảo Toán Xoan Anh Trang Sử Vinh   5 Toán Cường CD Thúy Anh Thủy Anh Nhung Sinh Hòa Toán  Vinh Điạ          Toán            Lê T.Lê Sinh           Hạnh Hạnh Toán            Lê Đ.Lê
  1 MT Thảo Văn          X Hằng Lý  Luân Tin Toán Thơm Địa Diệp Nhạc Tuấn CD Vinh Toán Xoan Văn             Duyên Duyên   1 Văn              Tâm Giang Cường CD Thúy TD Minh Văn          X Tâm Toán  Vinh Lí  Quế CN Dũng Đ. Lê Văn Duyến
  2 Văn          X Hằng Anh Dung Nhạc Tuấn Toán Thơm Tin Tâm Văn             Duyên Duyên Anh Hoa Sử Loan CD Vinh Địa Diệp   2 Toán Cường Văn              Tâm Giang Văn             Duyến Liên Hoá Thảo Toán            Lê Đ.Lê Văn          X Tâm Văn Duyến Lí  Quế TD Bảo CN Dũng
3 3 Lý  Luân Nhạc Tuấn MT Thảo Văn               Loan Anh Thủy Tin  Xoan Toán            Lê Quế Văn          X Thúy Địa Diệp Anh Hoa 3 3 Sử          X Hằng Toán  Vinh TD Minh Toán            Lê Đ.Lê Anh Nhung Hóa Hòa Anh Dung CD Liên Toán Cường TD Bảo
  4 Anh Thủy Lý  Luân Văn               Loan Anh        Hoa Văn              Diệp Thơm Văn          X Thúy Toán Xoan TD Mận Toán            Lê Quế   4 TD Minh Hoá Thảo Sử Dung Anh Nhung Hóa Hòa MT Thảo CN Dũng TD Bảo CD Liên Anh Dung
  5                                           5 MT Thảo Sinh             Hà Hòa Toán Định Văn             Duyến Liên Sử Dung Anh Nhung Sinh Thảo Hóa Mận Nhạc Tuấn Toán            Lê Đ.Lê
  1 CN Mận Anh Dung Văn               Loan TD Minh Sử Diệp Nhạc Tuấn Anh Hoa Văn          X Thúy Văn             Duyên TD Bảo   1 Quế Sử          X Hằng Hóa Anh Nhung Toán            Lê Đ.Lê Văn          X Tâm Toán            Lê T.Lê Văn              Tâm Oanh Toán Cường MT Thảo
  2 Anh Thủy Sinh             Hà Lâm CN Mận Văn               Loan TD Minh MT Thảo TD Bảo Văn          X Thúy CN Hòa Thơm   2 Toán Cường Hoá Thảo Tin Luân Toán            Lê Đ.Lê CN Dũng Văn          X Tâm Văn Duyến Toán            Lê T.Lê Văn              Tâm Oanh Điạ         
4 3 Nhạc            Tuấn Tuấn Tin Toán  Vinh CN Mận Anh Thủy Anh Trang Toán            Lê Quế Anh Hoa Thơm Địa Diệp 4 3 Anh Dung Anh Nhung CN Dũng Hoá Thảo Cường Sinh Hòa MT Thảo TD Bảo Hóa Lâm Văn Duyến
  4 Tin CN Dung TD Hòa Sử Diệp CN Mận Sử Loan Thơm Nhạc Tuấn Anh Trang Toán            Lê Quế   4 CN Dũng Điạ          Sinh           Hạnh Hạnh Tin Luân TD Minh Toán  Vinh Sinh Thảo MT Thảo TD Bảo Hóa Lâm
  5                     Toán            Lê Quế Sử Loan CN Hòa Sinh Thảo Nhạc Tuấn   5 Tin Luân Toán  Vinh Điạ          CN Dũng CD Vinh Thơm Tự       chọn   Anh Trang Sinh           Hạnh Hạnh Tự       chọn  
  1 Sinh              Lâm TD Văn               Loan Anh Hoa Lý  Luân Địa Diệp Toán            Lê Quế Tin Cường TD Mận Sinh Thảo   1 Văn              Tâm Giang Toán  Vinh Văn             Duyến Liên MT Thảo TD Minh Hóa Hòa Toán            Lê T.Lê Nhạc Tuấn Anh Trang Toán            Lê Đ.Lê
  2 Toán Tâm Địa             Duyên Duyên Văn               Loan Sinh              Lâm Văn              Diệp Toán            Lê Quế Tin Cường TD Bảo Sinh Thảo Anh Hoa   2 Văn              Tâm Giang TD Minh Văn             Duyến Liên Toán            Lê Đ.Lê Tin Luân Toán  Vinh Nhạc Tuấn Toán            Lê T.Lê Điạ          Anh Dung
5 3 Địa             Duyên Duyên Toán Tâm Toán  Vinh MT Thảo Sinh              Lâm Sinh Thảo Anh Hoa Toán Xoan Sử Loan TD Bảo 5 3 Toán Cường Anh Nhung Toán Định TD Minh Hóa Hòa Tin Luân Hóa Mận Anh Trang CN Dũng Nhạc Tuấn
  4 CD Dung Anh Dung Tin  Vinh Địa             Duyên Duyên MT Thảo CN Thảo Địa Diệp Sử Loan Toán Xoan Toán            Lê Quế   4 CN Dũng Sinh           Hạnh Hòa Nhạc Tuấn Sinh           Hạnh Hạnh Toán            Lê Đ.Lê Anh Nhung TD Bảo Điạ          Văn              Tâm Oanh CD Liên
  5                                           5 Hóa Lâm Tin Luân Sinh           Hạnh Hạnh Cường Sử Dung CN Dũng Anh Dung Văn              Tâm Oanh MT Thảo Đ. Lê
  1 TD Văn          X Hằng TD Hòa Văn               Loan Nhạc Tuấn Văn             Duyên Duyên Tin Cường TD Bảo Văn             Duyên Toán            Lê Quế   1 Anh Dung TD Minh Toán Định Toán            Lê Đ.Lê MT Thảo CD Vinh Toán            Lê T.Lê Sinh           Hạnh Hạnh Hóa Lâm Sử Tâm
  2 Sinh              Lâm Văn          X Hằng Anh Thủy Văn               Loan Văn              Diệp Văn             Duyên Duyên Toán            Lê Quế Tin Cường Văn             Duyên Sử Vinh   2 CD Thúy Nhạc Tuấn CN Dũng Sinh           Hạnh Hạnh Văn          X Tâm TD Minh TD Bảo Toán            Lê T.Lê Anh Trang Toán            Lê Đ.Lê
6 3 Sử Giang Toán Tâm Địa             Duyên Duyên Lý  Luân Văn              Diệp Toán            Lê Quế Sử Loan Sinh Thảo Nhạc Tuấn CD Vinh 6 3 Sinh           Hạnh Hòa MT Thảo Anh Thủy Văn             Duyến Liên Văn          X Tâm Địa Thúy Văn Duyến Văn              Tâm Oanh Toán Cường TD Bảo
  4 Anh Thủy MT Thảo Sử Giang Toán Thơm Tin Tâm TD Bảo Sinh Thảo Toán Xoan Anh Trang CN Hòa   4 TD Minh CN Dũng Tin Luân Văn             Duyến Liên Toán            Lê Đ.Lê Sử Dung Văn Duyến Văn              Tâm Oanh Điạ          Hóa Lâm
  5 Toán Tâm CD Thương Sinh              Lâm Tin Toán Thơm Anh Trang CD Vinh Địa Diệp Toán Xoan Sinh Thảo   5 Nhạc Tuấn Tin Luân MT Thảo Điạ          Sinh           Hạnh Hòa CN Dũng Tự chon   Tự chon   Tự chon   Tự       chọn  
  1 Văn          X Hằng Sử Giang CN Mận Toán Thơm TD Minh Sinh Thảo Văn          X Thúy Địa Diệp Tin  Xoan Văn             Duyên Duyên   1 Tin Luân Anh Nhung Toán Định CN Dũng Nhạc Tuấn Sử Dung Sử Loan Lí  Quế Văn              Tâm Oanh Điạ         
7 2 Văn          X Hằng Toán Tâm Anh Thủy CN Mận Toán Thơm Toán            Lê Quế Văn          X Thúy Sinh Thảo Địa Diệp Văn             Duyên Duyên 7 2 Anh Dung CN Dũng TD Minh Sử Dung Tin Luân Nhạc Tuấn Điạ          Sinh           Hạnh Hạnh Văn              Tâm Oanh Văn Duyến
  3 CN Mận CN Dung Toán  Vinh Nhạc Tuấn Sinh              Lâm Sử Loan Sinh Thảo Thơm Tin  Xoan Anh Hoa   3 Điạ          Văn              Tâm Giang Sử Dung Tin Luân Anh Nhung TD Minh CD Liên Anh Trang Sử Tâm Văn Duyến
  4 Toán Tâm Tin Tin  Vinh TD Minh CN Mận CD Liên Địa Diệp Anh Hoa Sử Loan Tin            Lê T.Lê   4 Hóa Lâm Văn              Tâm Giang Anh Thủy Nhạc Tuấn CN Dũng Tin Luân Lí  Quế Sử Tâm Anh Trang Sinh           Hạnh Hạnh
  5 Shoạt       X Hằng S.hoạt Tâm Shọat        Thủy Shọat        Duyên Dung Shoạt       Dung Thơm S.họat        Duyến Trang S.hoạt        Lê Hoa Shoạt       X Thúy S.hoạt Xoan Shọat        Duyên   5 Shọat        Duyên Giang Shoạt       Dung Vinh S.họat        Duyến Hạnh S.hoạt        Lê Liên Shoạt       X Tâm S.hoạt Nhung Shọat        T.Lê Shọat        Duyên Mận Shoạt       Dung Oanh S.họat        Duyến Duyến
    HĐNGLL học vào chiều thứ 7 tuần 1 của tháng; HNDN học vào tuần thứ 3 của tháng                       HĐNGLL học vào chiều thứ 7 tuần 1 của tháng; HNDN học vào tuần thứ 3 của tháng                  

Tác giả bài viết: Trịnh Thị Mỹ Lê

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

TÀI NGUYÊN - LỊCH CT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 36

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4249

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 156429