DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC » Bồi dưỡng thường xuyên

Chúc mừng 8-3

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016- 2017

Thứ hai - 05/09/2016 21:44 | Số lượt xem: 13946
các đồng chí vào lấy kế hoạch để xd kế hoạch tổ nạp vào nộp vào 12/9/2016
PHÒNG GD&ĐT TP HÀ TĨNH
TRƯỜNG THCS ĐẠI NÀI
 
 
 

 Số:.... /KH-BDTX -THCSĐN   
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 9 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên trường THCS ĐẠI NÀI
Năm học 2016 – 2017
                                                                                                                                
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
            Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
   Căn cứ công văn số1248 /KH-SGD&ĐT  ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Tĩnh về hướng dẫn Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2016-2017;
          Căn cứ công văn số387 /BDTX-PGDĐT  ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Tĩnh về hướng dẫn Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2016-2017.
    Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, trường THCS Đại Nài lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 2016 – 2017 như sau:
I. Mục đích:
            1. Bồi dưỡng cho CBQL và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục  và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục địa phương, yeu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
            2. Việc triển khai công tác BDTX phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá CBQL và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và theo chỉ đạo đổi mới của Ngành để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục qua từng năm.
II. Nguyên tắc:
            1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
            2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề  thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
            3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.
            4. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.
            5. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.
III. Đối tượng BDTX.
            Tất cả giáo viên.
IV. Nội dung, thời lượng BDTX.
 
1. Khối kiến thức bắt buộc
 
1.1.         Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Thực hiện Hướng dẫn 07- HD/BTGTW, ngày 13/5/2016 của Ban tuyên giáo Trung ương, công văn số 09- HD/BTGTU của Ban tuyên giáo Tĩnh ủy Hà Tĩnh hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho đội  ngũ cán bộ giáo viên trên địa bàn toàn tĩnh.
Bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên năm vững nôi dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần chỉ thị 01- CT/TW, ngày 23/3/2016 của Bộ chính trị. Hướng dẫn 04- HD-BTGTW, ngày 08-4-2016 của Ban Tuyên giáo trung ương. Kế hoạch 24/KH-TW, ngày 17/5/2016 của Ban thường vụ Tĩnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nhị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Bồi dưỡng Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khung kế hoạch năm học 2016- 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Tiếp tuc triển khai kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện chương trình hành động của chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDDT(Theo tinh thần nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/5/2011 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cương trình sách giáo khoa phổ thông.
 
1.2. Nội dung bồi dưỡng 230 tiết/năm học/giáo viên.
Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên các cấp, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương (bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện). Cần chú trọng một số nội dung như sau:
- Tập huấn tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn.
- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hương phát triển năng lực học sinh.
- Tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Tập huấn nâng cao năng lực của CBQL các trường THCS về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác sử dụng trường học kết nối vào đổi mới sinh hoạt chuyên môn trường học.
Ngoài các nội dung trên khuyến khích giáo viên khai thác thêm các nguồn tài liệu hỗ trợ, phục vụ chuyên môn cho bản thân trong quá trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu.
1.3. Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/năm học/giáo viên).
Theo tự chọn của trường:
Tên và nội dung mô đun Tự
học
Tập trung
L T T H
Nâng cao năng lực hiểu biết phương pháp dạy học mới      
THCS 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học 10 2 3
THCS22: Sử dụng một số phần mềm trong dạy học 10 2 3
THCS29 : Giáo dục học sinh THCS thông qua hoạt động giáo dục 10 2 3
THCS 34 : Tổ chức hoạt động giaos dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS 10 2 3
       
Địa chỉ truy cập để khai thác tài liệu: http://taphuan.moet.gov.vn (theo văn bản số 890/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng".
V. Hình thức tổ chức BDTX.
            1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung, qua mạng.
            2. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.
            3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.
            4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.
VI. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX.
a. Căn cứ, hình thức và kết quả xếp loại BDTX thực hiện theo mục 10 tại công văn số 303/ PGD&ĐT ngày 15/11/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
b. Nhà trường tổ chức tổng hợp xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên. Lập báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào thời điểm kết thúc năm học.
c. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận BDTX cho giáo viên hoàn thành kết quả BDTX.
VI. Lịch thực hiện
THỜI GIAN
tính theo năm học 2016- 2017
NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN KẾT QUẢ
Tháng 8/2016
- Ngày 31/8/2016: Tham gia sinh hoạt liên trường xây dựng phân phối chương trình theo công văn 791.
- Học chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khung kế hoạch năm học 2016- 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
BGH, GV
 
BGH, TTCM, GVG Tĩnh
BGH, CTCĐ, TTCM, TPTĐ, GV dạy GDCD
BGH, GV
Tham gia đầy đủ
Tham gia đầy đủ
Tham gia đầy đủ
 
Tham gia đầy đủ
Tháng 9/2016 Tham gia các chuyên đề do phòng, Sở tổ chức và GV tự học
- Xây dựng kế hoạch BDTX nhà trường trước 15/9.
- Triển khai, hướng dẫn tổ CM, giáo viên lập kế hoạch BDTX cá nhân.
- 15/9 Duyệt kế hoạch BDTX của tổ.
- Triển khai nội dung bồi dưỡng 1
- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.
 
- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.
 
BGH
 
BGH, GV
 
BGH, TTCM
Thảo(v), Thơm, Trang,
BGH, GV
 
 
Tháng 10/2016 Tham gia các chuyên đề do phòng, Sở tổ chức và GV tự học , tự bồi dưỡng:
Triển khai nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.
 
- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.
 
 
BGH, GV
 
GV theo tổ phân công
BGH, TTCM
 
Tháng 11/2016 Tham gia các chuyên đề do phòng, Sở tổ chức và GV tự học , tự bồi dưỡng
- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: THCS 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học.
1. Hoạt động học tập.
2. Đặc điểm
- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.
- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.
 
 
 
GV
 
 
 
GV theo tổ phân công
BGH, TTCM
 
Tháng 12/2016 Tham gia các chuyên đề do phòng, Sở tổ chức và GV tự học , tự bồi dưỡng
- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: THCS22: Sử dụng một số phần mềm trong dạy học
1. Hoạt động học tập.
2. Đặc điểm
- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.
- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.
 
 
 
GV
 
 
GV theo tổ phân công
BGH, TTCM
 
Tháng
01-02/2017
Tham gia các chuyên đề do phòng, Sở tổ chức và GV tự học , tự bồi dưỡng
- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: THCS29: Giáo dục học sinh THCS thông qua hoạt động giáo dục.
1. Hoạt động học tập.
2. Đặc điểm
- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.
- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.
 
 
 
GV
 
 
 
GV theo tổ phân công
BGH, TTCM
 
Tháng 3/2017 Tham gia các chuyên đề do phòng, Sở tổ chức và GV tự học , tự bồi dưỡng:
- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: THCS 34 : Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS.
1. Hoạt động học tập.
2. Đặc điểm
- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.
- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.
 
 
 
GV
 
GV theo tổ phân công
BGH, TTCM
 
Tháng 4/2017 Tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng của giáo viên theo chức năng quản lý.
 
- Nhóm trưởng, TTCM, BGH
 
 
Tháng 5/2017 - Báo cáo kết quả BDTX.
- Tổng hợp kết quả, báo cáo nhà trường.
- Nghiệm thu, đánh giá kết quả, lập hồ sơ đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận, tổ chức sơ tổng kết trước 20/5.
- CBQL + giáo viên
- Nhóm trưởng, TTCM, BGH
 
VII. Tổ chức thực hiện.
1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu.
-         Xây dựng kế hoạch BDTX cho giáo viên của nhà trường.
-         Hướng dẫn cho giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân.
-         Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường.
-         Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
-         Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX.
-         Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong thực hiện công tác bồi dưỡng.
2. Trách nhiệm của giáo viên.
-         Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
-         Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Trên đây là kế hoạch BDTX của đơn vị năm học 2016 – 2017. Yêu cầu CBQL và toàn thể giáo viên nghiêm túc thực hiện./.
 
 Nơi nhận:
-          PGD
-          BGH
-          TTCM
-  VT
           P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                     Trịnh Thị Mỹ Lê
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trịnh Thị Mỹ Lê

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Lê Thị Thu Hà - 14/09/2016 08:42
kế hoạch BDTX đã có lịch
 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

TÀI NGUYÊN - LỊCH CT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 170

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2500

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 165672